Informē policiju

Ja vēlaties iesūtīt priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu, ar Reģionālās pašvaldības policiju var sazināties, izmantojote-adresi.
Ja vēlies izteikt pateicību vai sūdzību, taču nevar pārsūdzēt policijas lēmumu, sazinies, rakstot uz e-pasta adresi policija@pp.gov.lv